مجموعه نیوساد صنعت با استفاده از آزمایش های کیفی و کمی قادر است میزان فلزات گرانبها را در خاک، پودر، رنگ، شمش و محلول شناسایی و بر اساس قیمت روز این فلزات و دارایی ها را ارزش گذاری کند.