خدمات الکتروپولیش برای قطعات حساس الکترونیکی، پزشکی و صنعتی در این مجموعه انجام می شود.